ป.บัณฑิต รุ่นที่ 12

^_^ สวัสดีค่ะ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Webbloge ของครูเอค่ะ เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอนของวิชา นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป.บัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่เราจะใช้สู่การเรียนการสอนให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการเรียนการสอน โดยผู้เรียนสามารถสร้างเว็บบล็อกขึ้นมาเป็นของตนเองและยังเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาดูเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ และยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บบล็อกของครูเอได้นะคะ ...:)

**โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯรหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
3 (1-2-3)ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2552อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
.............................................................................................

***คำอธิบายรายวิชา***
(เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมายโดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

***จุดประสงค์รายวิชา**
..........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา

**เนื้อหารายวิชา**
หน่วยที่ 1........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
หน่วยที่ 2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
หน่วยที่ 3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
หน่วยที่ 4........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
หน่วยที่ 5........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เมื่อยังเล็กฉันถามคุณแม่ว่า
โตขึ้นมาหนูจะเป็นอะไร
จะสวยหรือร่ำรวยมั้ย
แม่ตอบว่า
"อะไรจะเกิด มันก็เกิด"
ไม่มีใครจะหยั่งรู้อนาคตหรอก
ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเถอะนะลูก

เมื่อฉันโตขึ้น และมีความรัก
ถามแฟนฉันว่า วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
บนฟ้าจะมีสายรุ้งทุกวันมั้ย
แฟนฉันตอบว่า
"อะไรจะเกิด มันก็เกิด"
ไม่มีใครจะหยั่งรู้อนาคตหรอก
ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเถอะที่รัก

เมื่อฉันมีลูก
ลูกถามว่า
"หนูจะรวย จะหล่อกับเขามั้ย"
ฉันตอบลูกว่า
"อะไรจะเกิด มันก็เกิด"
ไม่มีใครจะหยั่งรู้อนาคตหรอก
ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเถอะลูกรัก