ป.บัณฑิต รุ่นที่ 12

^_^ สวัสดีค่ะ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Webbloge ของครูเอค่ะ เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอนของวิชา นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป.บัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่เราจะใช้สู่การเรียนการสอนให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการเรียนการสอน โดยผู้เรียนสามารถสร้างเว็บบล็อกขึ้นมาเป็นของตนเองและยังเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาดูเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ และยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บบล็อกของครูเอได้นะคะ ...:)

**โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯรหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
3 (1-2-3)ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2552อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
.............................................................................................

***คำอธิบายรายวิชา***
(เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมายโดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

***จุดประสงค์รายวิชา**
..........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา

**เนื้อหารายวิชา**
หน่วยที่ 1........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
หน่วยที่ 2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
หน่วยที่ 3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
หน่วยที่ 4........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
หน่วยที่ 5........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553